Working Committee


Dr Abhay Firodia, President
Dr Rikhab Chand Jain, Chairman, Bihar Unit
Shri Sundarji M. Shah, Chairman, Kutch Unit
Shri Ashok Surana, Sr. Vice President
Shri N. Sugalchand Jain, Sr. Vice President
Shri C V. Desai, Sr. Vice President
Shri Prakash C. Kanugo, Vice President
Dr Bipin Doshi, Vice President
Ms Janhavi Dahriwal, Vice President
Shri T. R. Daga, Hony. General Secretary
Shri Rajesh D. Mehta, Joint Secretary
Smt. Bhavna Shah, Joint Secretary
Shri Praveen Chheda, Treasurer
Shri Sunil Kumar Jain, Secretary, Bihar Unit
Dr Kaushik H. Shah, Secretary, Kutch Unit